Zorgwerking

Sinds enkele jaren zijn er meerdere zorgleerkrachten bij ons op school.  

Wat doet nu een zorgleerkracht? 

Een zorgleerkracht werkt op 3 niveaus. Wij ondersteunen zowel het kind, de leerkracht, als de school. 

Naar de kinderen toe werken we vooral rond moeilijkheden i.v.m. lezen, rekenen of juist schrijven. Zij krijgen hierrond extra hulp ofwel individueel, ofwel in kleine groepjes. Er wordt nagegaan waar er juist extra zorg nodig is en er wordt een handelingsplan opgesteld. 

Een zorgleerkracht kan ook een klastitularis assisteren in de klas. Dit kan door individueel mee hulp te bieden aan de kinderen of door in de klas mee groepjes kinderen te begeleiden. Wij noemen dit differentiëren. 

Om de leerkracht te ondersteunen doen wij o.a. opzoekingswerk rond bepaalde thema’s, om dan deze informatie door te spelen aan de leerkracht. Dit kan zowel rond een sociaal of een emotioneel onderwerp zijn of i.v.m. de leerstof. 

Op schoolniveau volgen wij regelmatig bijscholingen rond allerhande thema’s zoals leerstoornissen, differentiatie, faalangst, ... Op deze manier kunnen wij ook de leerkrachten ondersteunen.

Hieronder kan u een aantal documenten downloaden i.v.m. zorg en het M-decreet.

Woordenlijst

M-decreet termen

Zorgcontinuüm 

Zorgvisie


Hoe de zorgboom lezen? Klik hier?

 

Elkaar ver-dragen: PAP (PestActiePlan)

Het pestactieplan is één van die mappen die elke school ergens in de kast heeft liggen en waarvan met hoopt ze nooit te moeten bovenhalen. Gelukkig komt een echt pestprobleem ook niet in elke klas voor, maar we zullen zeker niet pretenderen dat pesten op onze school nooit gebeurt.  En áls we er dan mee geconfronteerd worden, willen we de koe bij de horens kunnen vatten en de situatie op een grondige en doeltreffende manier aanpakken.

Kinderen brengen immers een groot deel van hun tijd op school door. Pestgedrag werkt (voor alle betrokken partijen!) een negatieve sfeer van angst, verdriet, stress, agressie,... in de hand. In een dergelijk ‘verziekt’ klimaat willen we onze kinderen uiteraard niet laten opgroeien. We streven ernaar dat alle kinderen zich goed voelen op school, dat ze goed in hun vel zitten en dat ze graag naar school komen. 

Het welbevinden van de kinderen is ook een essentiële voorwaarde om tot leren, en ontwikkeling in het algemeen, te komen. Een kind dat zich niet goed voelt, om welke reden dan ook, wordt belemmerd in zijn ontwikkeling en leerproces. Het aanpakken van situaties die dit welbevinden in de weg staan, maakt dus ook vanuit pedagogisch-didactisch standpunt deel uit van de opdracht van de school. 

 

Ten slotte willen we op school onze kinderen voorbereiden op het leven in de maatschappij. Deze doelstelling kunnen we gerust de bestaansreden van het onderwijs noemen. En is de maatschappij niet, nu misschien wel meer dan ooit, gebaat bij een verdraagzame samenleving waarin alle mensen vanuit wederzijds respect met elkaar omgaan?

Download hier de tekst van het PAP VBS Pulle.

Download hier de Powerpoint-presentatie.

 

Tevredenheidsenquête 2016-2017

Download hier het schooloverzicht enquête (PDF)

Download hier de print-outs van de presentatie: Tevredenheidsenquête (PDF)